Ви треба прекинувач или приклучник за надворешна (надмалтерна), внатрешна (подмалтерна) или подна инсталација?

Модулот нуди различни решенија за вградување во разни  IP заштити, во парапетни канали, разводни кутии или подните кутии. Изборот е ваш?

FONTANA – надворешна (надмалтерна)IP44

Семејство на надворешни (надмалтерни) прекинувачи и приклучници Fontana со  IP44 заштита.

Внатрешни (подмалтерни) IP44

Решение за внатрешно (подмалтерно) вградување на елементите MODUL за обезбедување на  IP44 заштита.

Надворешно (надмалтерно) куќиште IP20

Решение за надворешно (надмалтерно) вградување на елементите MODUL за обезбедување на IP20 заштита.

Надворешно (надмалтерно) куќиште IP55

Решение за надворешно (надмалтерно) вградување на елементите MODUL за обезбедување на IP55 заштита.

Парапетни канали

Решение за вградување на елементите MODUL.

Антибактериска програма

Елементи за составување на сетовите на Modul Soft во антибактериска изведба.