ГДПР-политика на приватност ТЕМ Чатеж д.д.

I. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА УПРАВУВАЧОТ

TEM Чатеж д.д., Чатеж 13, 8212 Велика Лока, матичен број 5041775000 (во продолжение ТЕМ) е водечки словенечки производител на електрични прекинувачи и штекери. Повеќе од 40 години на своите корисници им нуди едноставно приспособливи, технолошки иновативни и естетски завршени производи што го урамнотежуваат расположението во различни животни и деловни средини.

Нашите производи и услуги се претставени и достапни на веб-страницата www.tem.si, www.touch.si и на веб-страниците на други домени во сопственост на друштвото ТЕМ и/или управувани од него.

Во ТЕМ сме свесни за важноста на заштитата на личните податоци, па затоа со нив постапуваме одговорно. Ја почитуваме легитимната, чесната и транспарентната обработка на личните податоци во согласност со Општата регулатива за заштита на личните податоци (ЕУ) 2016/679 (во продолжение: ГДПР). Со соодветни осигурителни мерки се грижиме до личните податоци да не пристапуваат неовластени лица, да ја зачуваме нивната приватност и целост и да го спречиме нивното губење.

II. СОБИРАЊЕ И НАМЕНИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ТЕМ, врз основа на легитимен интерес, собира и обработува лични податоци за мерење на посетеноста на веб-страниците на ТЕМ и намалување на ризиците од упади на веб-страниците на ТЕМ.

ТЕМ собира лични податоци при посетата на веб-страниците преку колачиња, со цел да се обезбеди подобра функционалност и корисничко искуство, сигурност, непречено функционирање на веб-страниците и броење на корисниците на страницата. ТЕМ користи два вида колачиња:

а. Оние што се од клучно значење и без кои одредена веб-страница во сопственост на ТЕМ или управувана од него не би дејствувала како што треба. Се поставуваат кога поединецот прави каква било интеракција со веб-страницата.

б. Со нив ТЕМ го анализира сообраќајот на одредена веб-страница за да го подобри корисничкото искуство. Поединецот ги прифаќа колачињата со кликање на копчето на веб-страницата или со продолжување на активното прегледување, по приемот на известувањето за колачиња. Повеќе за употребата на колачиња може да прочитате на www.tem.si/piskotki.

Во одредени случаи ТЕМ ги замолува посетителите/поединците да дадат согласност за обработка на нивните лични податоци заради претставување новости, производи, услуги, понуди и настани, вклучително со известувања или со непосреден маркетинг. Во овие случаи обработката на лични податоци, кои ги посредува поединецот, се врши во рамките на изјавата на поединецот, дозволениот обем на лични податоци, намената и договорените канали на известувања сѐ до повлекувањето на согласноста.

III. ОБРАБОТУВАЧИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И МОЖЕН ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ

Освен ТЕМ (неговите вработени), личните податоци од негово име и за негова сметка ги обработуваат и компаниите што обезбедуваат техничка поддршка за ТЕМ при обработката на личните податоци, како што се производителите и одржувачите на компјутерски апликации, веб-страници и информативни услуги, програмери и лица за софтверски решенија.

На некои организации или компании, како на наши обработувачи, може да им ги откриеме вашите лични податоци. Во случај вашите лични податоци да се пренесат во трети земји (надвор од ЕУ и од ЕЕА), ќе се погрижиме да обезбедиме и да реализираме соодветни мерки за обезбедување сигурност на личните податоци и на основните права и слободи на поединците во согласност со применливите национални и ЕУ-прописи.

IV. ПРАВА НА ПОЕДИНЦИТЕ

Со писмено барање, пратено на е-поштата gdpr@tem.si, поединецот може да побара запознавање, дополнување, поправка, блокирање на обработката, бришење и пренос на личните податоци и приговор на обработката.

Поединецот може да ја повлече дадената согласност за обработка на личните податоци во секое време, трајно или привремено, целосно или делумно, со писмено барање пратено на е-поштата gdpr@tem.si или со својата согласност може да управува преку формуларот MailChimp. Повлекувањето на согласноста не влијае врз законитоста на обработката што била извршена врз основа на согласноста до нејзиното повлекување.

Поединецот има право да поднесе жалба до информативниот повереник на Република Словенија ако смета дека неговите лични податоци се чуваат или на друг начин се обработуваат спротивно на важечките прописи со кои се уредува заштитата на личните податоци.

IV. РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ТЕМ ќе обработува лични податоци до степен што е неопходен за постигнување на целите на обработката и колку што е неопходно да се постигне поставената цел, ако се добиени врз основа на согласност, па сѐ до повлекувањето.

Личните податоци се обработуваат сè додека не се исполни целта или во рамките на поставените рокови за обврски, кои би можеле да произлезат од обработката на овие лични податоци, освен во случаите кога рокот за чување на личните податоци е пропишан со закон.